โปรดทราบ! ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว ห้ามเดินรถ ถนนอู่ทองใน ขับผ่านพระบรมรูปทรงม้าไม่ได


1 แชร์

เมื่อวานนี้ (30 เม.ย. 65) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามเดินรถ พ.ศ. 2565

ในประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยปัจจุบันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร การคมนาคมและการขนส่งทางบกได้เจริญก้าวหน้า ทำให้ในถนนบางสายมีความหนาแน่นของการจราจรลดลงและมีความคล่องตัวมากขึ้น

แต่มีผลทำให้รถที่สัญจรในทางใช้ความเร็วสูงและขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุในทางบ่อยครั้ง ต่อผู้ขับขี่ด้วยกันและผู้เดินเท้าในบริเวณนั้น ส่งผลต่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน โดยมีข้อบังคับตามนี้

 

 

 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามเดินรถ พ.ศ. 2565”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับดังต่อไปนี้ ทั้งฉบับ

3.1 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามจอดรถและห้ามรถจากถนนราชวิถีเลี้ยวเข้าถนนอู่ทองใน พ.ศ. 2545

3.2 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเปลี่ยนแปลง แก้ไขการห้ามรถจากถนนราชวิถีเลี้ยวเข้าถนนอู่ทองใน พ.ศ. 2545

ข้อ 4 ห้ามรถทุกชนิดเดินรถในถนนอู่ทองใน เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากหัวหน้า เจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจร

ข้อ 5 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

 

 

ตามข่าวบอกว่าประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 อ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่>> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/099/T_0035.PDF

 

ที่มา nationtvmatichon

 

เรียบเรียงโดย #เหมียวเวจจี้


ถ้าชอบเนื้อหา อย่าลืมส่งปลาทูให้ผู้เขียน...

1 แชร์
ติดตาม
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
ปิดพัฒนาระบบ เจอกันอีกเร็วๆ นี้นะครับ