เปิดรับสมัครทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ สายอาชีพเรียนฟรี ป.ตรี-ป.เอก ไม่ต้องใช้ทุนคืน


ข่าวดีสำหรับน้องๆ สายอาชีพที่ต้องการทุนการศึกษาเรียนต่อมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาเอก แถมยังไม่ต้องใช้ทุนอื่นอีกด้วย

ทาง กสศ. ประกาศเปิดรับสมัคร “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 เมษายน ใครที่สนใจมาติดตามได้เลย

 

สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเงินทุนสนับสนุนต่างๆ ดังนี้

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่เกินปีละ 40,000 บาท

– ค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท

– ค่าอุปกรณ์การเรียน ไม่เกินปีละ 10,000 บาท

– สนับสนุนการทำโครงงาน/วิจัย ไม่เกินปีละ 30,000 บาท

 

สำหรับใครที่สนใจสมัครรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบด้วย

มีอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

– เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ไม่เกิน 6,000 บาท หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส ตามหลักเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด

– เป็นผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. / อนุปริญญา ในปีการศึกษา 2564 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส./อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563)

– กรณีที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือติดอันดับ 20% แรกของสาขา

– กรณีที่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน 3 ปี ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

– หากมีประวัติด้านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีระดับภาคขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ผู้ที่จะขอทุน เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องหรือเทียบโอน 2 – 3 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565 ในสาขาต่อไปนี้

– สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ยกเช่น อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) อุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่, อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ , ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ , เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ , อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม , การบินและโลจิสติกส์ , การแพทย์ครบวงจร , ดิจิทัล

– สาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

 

การสมัครจะมี 2 แนวทาง ก็คือ สมัครด้วยตนเอง และให้สถาบันเป็นผู้เสนอชื่อ สาขาละไม่เกิน 5 คน

ซึ่งผู้ที่สนใจ สามารถสมัคร และยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ กสศ. https://www.eef.or.th/notice/true-potential-scholarship-2565 

หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-079-5475 กด 4

 

#ทุนเรียนฟรี #ทุนปริญญาตรี #ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ #กสศ.


Like it? Share with your friends!

0 Comments

Choose A Format