3 พ.ค. 1947 ‘วันรัฐธรรมนูญ’ ญี่ปุ่น ผ่านมา 75 ปี ยังไม่เคยถูกฉีกสักครั้ง!


1 ปลาทู

ทุกวันที่ 3 พฤษภาคม ได้ถูกกำหนดให้เป็น ‘วันรัฐธรรมนูญ’ ของประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ถูกตีตราขึ้นมาเมื่อ 75 ปีที่แล้วครับ

รัฐธรรมนูญญี่ปุ่น ถูกร่างขึ้นหลังจากที่พวกเขาแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนถูกตีตราขึ้นในปี 1947 ได้เปลี่ยนระบอบการปกครองของญี่ปุ่นจากระบบแสนยนิยมและสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบบประชาธิปไตยเสรีนิยม

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้กำหนดระบอบการปกครองแบบรัฐสภา รับประกันสิทธิพื้นฐานให้กับประชาชน อีกทั้งยังมีข้อที่ระบุว่าญี่ปุ่นจะต้องละเว้นซึ่งสงครามด้วย

นอกจากนี้แล้วยังได้ลดบทบาท จักรพรรดิญี่ปุ่น ให้ทรงเป็น “สัญลักษณ์แห่งรัฐและเอกภาพของประชาชน” จะมีบทบาทเฉพาะในพิธีการเท่านั้น ไม่มีอำนาจในการปกครอง

ตัวอย่างมาตราที่น่าสนใจในรัฐธรรมนูญญี่ปุ่น จะมีดังนี้ครับ

– มาตรา 1 พระจักรพรรดิทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งประเทศญี่ปุ่นและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนชาวญี่ปุ่น ฐานะดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเห็นพ้องของประชาชนชาวญี่ปุ่นซึ่งดำรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตย

– มาตรา 4 พระจักรพรรดิจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับกิจการของรัฐเฉพาะที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ และไม่ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจเกี่ยวกับการปกครองประเทศ

– มาตรา 9 ประชาชนชาวญี่ปุ่น ปรารถนาอย่างแท้จริงซึ่งสันติภาพระหว่างประเทศซึ่งตั้งอยู่บนฐานแห่งความถูกต้องและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และขอละเว้นโดยนิรันดร์ซึ่งสงครามที่ประกาศโดยอำนาจแห่งรัฐและการข่มขู่ด้วยกำลังรบหรือใช้กำลังรบเป็นวิธีการสำหรับระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความในวรรคก่อน ห้ามมิให้มีไว้ซึ่งทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และกำลังรบอื่นๆ สิทธิในการเข้าร่วมสงครามองประเทศไม่เป็นที่ยอมรับ

– มาตรา 14 ประชาชนทุกคน มีความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย และจะไม่ถูกกีดกันทางความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม ด้วยเชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา เพศ ฐานะทางสังคมหรือชาติตระกูล ขุนนางหรือสิ่งอื่นใดในระบบบรรดาศักดิ์ ไม่เป็นที่ยอมรับ

การได้รับการเชิดชูเกียรติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นเกียรติยศไม่ก่อให้เกิดเอกสิทธิ์ใดๆ การได้รับเกียรติยศ ทั้งที่ได้รับในปัจจุบันหรือที่จะได้รับในอนาคต จะมีผลเฉพาะเพียงชั่วคนเดียวของผู้ที่ได้รับนั้น

 

 

ที่มา :

https://www.cfr.org/japan-constitution/japans-postwar-constitution

http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/pol/105.htm

https://www2.nrct.go.th/Portals/0/data/etranslatedbook/book/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99.pdf

 


ถ้าชอบเนื้อหา อย่าลืมส่งปลาทูให้ผู้เขียน...

1 ปลาทู
ติดตาม
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
MissKiss
ปิดพัฒนาระบบ เจอกันอีกเร็วๆ นี้นะครับ