ราชกิจจาฯ ประกาศ หม่อมเจ้าจุลเจิม ถูกปรับลดยศ จากพลเอก เหลือ พลตรี


มาซะดึกเลย เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวาน (วันที่ 8 พฤษจิกายน 2565) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานปรับลดชั้นยศ “หม่อมจุลเจิม ยุคล” จากยศ พลเอก เป็นยศ พลตรี

อ่านรายละเอียดในราชกิจจาฯ แบบเต็ม ๆ ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ…

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปรับลดชั้นยศ พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็น พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย.2566 ประกาศ ณ วันที่ 8 พ.ย.2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน”

 

 

เรียบเรียงโดย #เหมียวหง่าว


Like it? Share with your friends!

Choose A Format