บราโว่!! กกต. คว้ารางวัล มีคุณธรรม-โปร่งใสสูงสุด


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง องค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย คว้ารางวัลมีคุณธรรมความโปร่งใส สูงสุดของกลุ่มองค์กรอิสระ-หน่วยงานรัฐสภา

สืบเนื่องมาจากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลปรากฏว่า กกต. ผ่านการประเมินด้วยผลคะแนน 89.19 มีผลคะแนนเพิ่มขึ้น 17.84 คิดเป็นคะแนนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 25

ทำให้ กกต. ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีพัฒนาการสูงสุดในประเภทกลุ่มหน่วยงานของศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานรัฐสภา

#เหมียวมาร์ชเมลโล่ ก็ขอแสดงความยินดีกับทาง กกต. ด้วยนะครับ

ที่มา : thairath


Like it? Share with your friends!

Choose A Format