สำหรับธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยทั้งแบบ บ้าน หอพัก และอพาร์ทเม้นท์ ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีการทำสัญญาก่อนเข้าพักเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ก็เป็นข้อตกลงกันระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่านั่นเอง

โดยส่วนมากแล้วผู้เช่าจะประสบกับปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายแรกเข้า ซึ่งจะเป็นค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำนวนหลายเดือน หากอยู่ไม่ครบตามสัญญาจะไม่ได้คืน หรือปัญหาในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟที่บวกอัตราเพิ่มจากปกติ…

 

 

ทั้งนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้ทำการประกาศข้อกฎหมายฉบับใหม่ ว่าด้วยเรื่องสัญญาของธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย อันเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 และจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป สามารถสรุปได้เป็นข้อดังต่อไปนี้

 

1. กําหนดระยะเวลาเช่าอาคาร โดยระบุวัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น และวัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดการเช่า

 

2. อัตราค่าเช่าอาคาร โดยแสดงวิธีการและกำหนดระยะเวลาชําระค่าเช่าอาคารอย่างชัดเจน

 

3. ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรฯ ห้ามเรียกเก็บเกินกว่าอัตราที่ผู้ให้บริการกระแสไฟฟ้าและน้ำประปา เรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจ แปลได้ว่า ห้ามเรียกเก็บเกินกว่าที่การไฟฟ้า และการประปา เรียกเก็บนั่นเอง

 

4. ห้ามปรับเปลี่ยนค่าเช่าอาคาร อัตราค่าสาธารณูปโภค อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และอัตราค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ก่อนหมดสัญญาหรือสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง

 

5. ห้ามเรียกเก็บเงินประกันล่วงหน้า เกินกว่า 1 เดือนของอัตราเช่า

 

6. ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าอาคารก่อนสิ้นสุดสัญญาเช่าอาคารได้ โดยต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือ ให้ผู้ประกอบธุรกิจทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

7. ห้ามผู้ให้เช่าเข้าตรวจสอบอาคาร โดยไม่แจ้งให้ผู้เช่าทราบก่อนล่วงหน้า

 

8. ห้ามรับเงินประกันหรือค่าเช่าล่วงหน้า

 

9. ห้ามผู้ให้เช่าเรียกค่าต่อสัญญาจากผู้เช่ารายเดิม

 

10. เมื่อสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุด ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันที่ได้รับจากผู้เช่าทันที เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะตรวจสอบความเสียหายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ

หากผู้เช่ามิได้ทําความเสียหาย ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินประกันภายใน 7 วัน นับแต่วันที่สัญญาเช่าอาคารสิ้นสุด และได้กลับเข้าครอบครองอาคาร โดยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการนําส่งคืนเงินประกันตามวิธีการที่ผู้เช่าแจ้งให้ทราบ

 

11. ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทําหลักฐานการตรวจรับสภาพอาคาร รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ (ถ้ามี) แนบท้ายสัญญาเช่าอาคาร พร้อมทั้งส่งมอบหลักฐานการตรวจรับสภาพอาคาร 1 ฉบับ ให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

12. การผิดสัญญาที่เป็นข้อสาระสําคัญของสัญญาเช่าอาคาร ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิบอกเลิกสัญญา จะต้องเป็นข้อความที่ผู้ประกอบธุรกิจระบุไว้เป็นการเฉพาะ ด้วยตัวอักษรสีแดงหรือตัวดําหรือตัวเอนที่เห็นเด่นชัดกว่าข้อความทั่วไป

และการบอกเลิกสัญญา ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญาเช่าอาคาร ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันนับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับหนังสือ และผู้เช่าละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าวนั้น ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าอาคารได้

 

13. สัญญาเช่าอาคารต้องจัดทําขึ้นสองฉบับซึ่งมีข้อความตรงกัน และให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งมอบสัญญาเช่าอาคาร 1 ฉบับให้แก่ผู้เช่าทันทีที่ได้ลงนามในสัญญาเช่า

 

ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

.

.

 

ท่านสามารถอ่านฉบับเต็มบนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ ที่นี่

 

 

เรียบเรียงโดย #เหมียวเลเซอร์

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...