นับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาส ที่จะได้ไปสัมผัสประสบการณ์การทำงานในวัฒนธรรมแดนปลาดิบ

เพราะกรมการจัดหางานกำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฎิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM ปี 2560 ที่ระบุว่าเป็นตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลา 3 ปี และเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้น (ไม่เสียค่าใช้จ่ายการสมัคร)

 

 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าโครงการจากองค์กร IM ปี 2560 ครั้งที่ 2 นี้ เปิดรับเฉพาะเพศหญิง โดยทางการญี่ปุ่นจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ (กรุงเทพฯ – โตเกียว)

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน โดยเดือนแรกจะได้รับ 80,000 เยน (24,490 บาท) ครอบคลุมถึงค่าที่พัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำ ส่วนค่าอาหารหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ผู้สมัครจะต้องจ่ายเอง

เมื่อฝึกครบตามกำหนดโครงการผู้เข้าร่วมจะได้เงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน (183,000 บาท)

 

เดือนที่ 2 – เดือนที่ 36 ผู้สมัครจะได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกับนายจ้าง (โดยอิงกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่น)

 

คุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีดังนี้…

1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

2. จบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

3. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีรอยสัก ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย และไม่มีประวัติอาชญกรรม

4. ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่า ‘Technical Intern’

5. ไม่เคยทำงาน พำนักหรืออยู่อาศัยในประเทศญี่ปุ่นอย่างผิดกฎหมาย

6. ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก และถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอรบรมในโครงการก่อนหน้านี้

7. สายตาปกติ ไม่บอดสี

 

 

หลักฐานการสมัครมีดังต่อไปนี้…

1. ใบสมัครสอบคัดเลือก

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา (พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ)

4. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าร่างกายแข็งแรง สายตาปกติไม่บอดสี

5. ประวัติส่วนตัว ใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สำหรับใครที่สนใจอยากจะสมัคร สามารถติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้นที่ 8 ภายในกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง

และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 10 หรือที่สำงานจัดหางานทุกจังหวัด ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02 245 1021

 

 

ถือว่าเป็นอีกโครงการแลกเปลี่ยนดีๆ ใครสนใจก็รีบเตรียมตัวสมัครโลดเลยจ้า

ที่มา: DOE

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...

รวมเนื้อหาของเหล่าแมวเหมียวที่ไม่ได้ทำหน้าที่บนแคทดั๊มบ์แล้ว ถึงตัวเค้าจะจากไป แต่ผลงานที่เค้าสร้างไว้จะอยู่ชั่วนิรันดร์