ว่ากันด้วยเรื่องของกฎระเบียบในสถานศึกษา โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนชั้นมัธยม ส่วนใหญ่แล้วจะมีข้อบังคับด้านการแต่งกาย ทรงผม และชุดอุปกรณ์การเรียน ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน นักเรียน หรือผู้ปกครอง

กรณีดราม่าในครั้งนี้ เกิดขึ้นกับโรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน หลังจากที่ได้ทำการประกาศอย่างเป็นทางการ เรื่องกฎระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสวมใส่เสื้อกันหนาวนักเรียน

 

.

 

ใจความสำคัญจากเอกสารดังกล่าว

เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาอบรมให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย และส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่อย่างพอเพียง เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

โดยยึดระเบียบของโรงเรียนสา ว่าด้วยการควบคุมความประพฤตินักเรียน พ.ศ.2561 โรงเรียนจึงเห็นสมควรประกาศระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการสวมเสื้อกันหนาวนักเรียน ขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1) โรงเรียนสา ไม่อนุญาตให้นักเรียน สวมใส่เสื้อกันหนาวที่ไม่ใช่เสื้อประจําโรงเรียนสา

2) นักเรียนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ครูที่ปรึกษา ครูประจําวิชา หรือครูที่พบเห็น นักเรียนสวมใส่เสื้อ กันหนาวที่ไม่ใช่เสื้อประจําโรงเรียนสา

สามารถดําเนินการตรวจ และยึดเสื้อที่ไม่ใช่เสื้อประจําโรงเรียน พร้อม กับระบุชื่อนักเรียน ชั้น เลขที่ และนําส่งที่ฝ่ายกิจการนักเรียน มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้

– ข้อที่ 1 การทําผิดครั้งที่ 1 ให้นักเรียนมาลงชื่อรับทราบและรับเสื้อคืนที่ฝ่ายกิจการนักเรียน หลังเลิกเรียน

– ข้อที่ 2 การทําผิดครั้งที่ 2 ให้นักเรียนพร้อมกับผู้ปกครอง ลงชื่อรับทราบ และรับเสื้อคืนที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน หลังเลิกเรียนในวันที่ถูกยึด

– ข้อที่ 3 การทําผิดครั้งที่ 3 ให้นักเรียนพร้อมกับผู้ปกครอง ลงชื่อรับทราบ และรับเสื้อคืนที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน หลังจากสิ้นสุดภาคเรียนที่ถูกยึด

3) ให้รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัตินี้

 

ทว่าความคิดเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่ กลับไม่เห็นด้วยกับกฎระเบียบดังกล่าว

.

.

.

.

 

ด้านศิษย์เก่า ได้ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ด้วย

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

ภายหลังจากที่ปล่อยเอกสารฉบับดังกล่าว ในวันที่ 13 พฤศจิกายน เป็นเวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ก่อนที่จะถูกลบออกไปจากต้นทาง ล่าสุดนี้ทางฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสา ได้ออกมาชี้แจงเรื่องการสวมใส่เสื้อกันหนาวของโรงเรียนแล้ว

 

.

 

ในเวลาประมาณ 17.26 น. ของวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ทางโรงเรียนได้ทำการประกาศยกเลิกระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ที่มา: @saschool

Advertisement

คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้บ้าง...